Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Ένας έρωτας μια ζωή

8,00 €

Συγγραφέας:

Σερένι Μαρίνα

Εκδοτικός οίκος:

Θεμέλιο

Μετάφραση:

Μπιτζιλέκη Διονυσία

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1963

Σελίδες:

186

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή (άκοπο)

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002105462. Κατηγορία: .
   

Ή ΜορΙνα Γερένι (Ξένια Σίλμπερμπεγκ ήταν τό πατρικό της δνομα) γεννήδηκε στή Ρωσία. Στήν Επανάσταση του 1?05 ol τσαρικές άρχές κρέμασαν τόν πατέρα της καΐ ή μικρή Μαρίνα κατέφυγε μαζί μέ τή μητέρα της στήν ‘Ιταλία, πού έγινε ή δεύτερη πατρίδα της. Παντρεύτηκε τόν ΈμΙλιο Σερένι, νεαρό καβηγητή καΐ άντιφα- σίστα άγωνιστή, τώρα μέλος της ήγεσίας του κομμουνιστικού κόμματος της ‘Ιταλίας. Πάνω άπό 2S χρόνια ή Μαρίνα έζησε καΙ άγωνίστηκε μαζί μέ τόν Αντρα της γιό τά κοινά τους ιδανικά. Στίς δύσκολες ώρες της παρανομίας, δταν άντι- μετώπιζε κάδε στιγμή τό δάνατο, σ’δλη τή ζωή της, ώσπου πέδανε άπό καρκίνο τό 1?52, ή Μα­ρίνα έμεινε πάντα πιστή στίς δύο μεγάλες άγά- πες της; στόν Αντρα της καΐ στόν άγώνα τους. Μετά τά βάνατό της oi φίλοι της συγκέντρω­σαν τΙς έπιστολές της καΙ τις σελίδες άπό τό ήμερολόγιο πού εϊχε γράψει γιά τΙς τρείς κό­ρες της καΙ τά δημοσίευσαν. Τό βιβλίο αύτό είχε καταπληκτική έπιτυχία στήν “Ιταλία. Κυκλοφό­ρησε σέ άλλεπάλληλες έκδόσεις, τιμήδηκε μέ τό βραβεΤο «Πράτο» καΙ μεταφράστηκε σέ πολλές ξένες γλώσσες. Τό βιβλίο «”Ενας έρωτας μιάζωή» δέν εΤναι έργο έπαγγελματία συγγραφέα. Είναι μιά Αμεση συγκλονιστική μαρτυρία, είναι ή ώραΐα ίστορία ένός έρωτα πιό δυνατού καΙ άπό τόν χωρισμό καΙ άπό τό δάνατο, ένός μεγάλου έρω­τα άναπόσπαστα δεμένου μέ τόν άγώνα γιά μεγάλα ιδανικά …

Βάρος 0.120 kg
Διαστάσεις 12 x 21 cm