Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Αναμνήσεις απ’ το Μακρονήσι

25,00 €

Συγγραφέας:

Γελαδόπουλος Φίλιππας

Εκδοτικός οίκος:

Ιδιωτική

Μετάφραση:

Βάρναλης Κώστας (Πρόλογος)

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1974

Σελίδες:

141

ISBN:

Κατάσταση:

Καλή (ταλαιπωρημένο εξώφυλλο-ράχη)

Εξαντλήθηκε

Κωδικός: AB-002103765. Κατηγορία: . Ετικέτα: .
   

‘Αγαπητέ άναγνώστη,

Τό βιβλίο πού κρατάς έχει παραπολλές περιπέτειες. “Αρχισε νά τυπώνεται στις άρχές Φεβρουαρίου 1967 καί τέλειωσε τό βρά­δυ στις 20 ‘Απριλίου.

Τήν άλλη μέρα, 21 ‘Απριλίου 1967, πού ήτανε νά κυκλοφορή­σει, έγινε τό πραξικόπημα των μαύρων συνταγματαρχών. “Ενα απ­τά πρώτα τους στραγγαλιστικά διατάγματα, υποχρέωνε τούς συγ­γραφείς νά δηλώσουν τά έτοιμα βιβλία τους στις στρατιωτικές άρ­χές. Φυσικά αύτό δέν τό έκανα. ‘Αντίθετα, μ’ ένα φορτηγό κουβάλη­σα τό βιβλίο σ’ άλλο μέρος καί τό καταχώνιασα. “Ομως, πριν περά­σει μια βδομάδα, τό πρόσωπο πού τό έκρυβε, τρομοκρατημένο άπ’ τά βασανιστήρια, πού Ικανέ τό τυραννικό καθεστώς στούς άντιπάλους του, μοϋ ζήτησε νά τό άπαλλάξω άπό τό «παράνομο» φόρτια.

IIόσο δύσκολο πρόβλημα! Τί τρομερές στιγμές! Μέ τά πολλά κάπου τό βόλεψα. Γελάστηκα δμως… Γιατί τρεις φορές άκόμα παί­χτηκε τό ίδιο ΔΡΑΜΑ. Ταυτόχρονα τό πρώτο μου βιβλίο «Μακρο- νήσι» τό βάλανε στό μαΰρο πίνακα καί φαίνεται πώς κάτι μυρίστη­καν γιά τό νέο βιβλίο κι άρχισαν νά μοϋ κάνουν συστηματικές έφό- οους κι έρευνες.

‘Έτσι, μέσα στά έφτάμιση χρόνια της φασιστικής θηριωδίας, ή ‘Ασφάλεια (‘Ιωάννης ‘Αναστασίου, Νικόπουλος καί Μαυρουδής) ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ φορές έψαξαν στόν τόπο τής δουλειάς μου. Χώρια οί έ- νοχλήσεις στό σπίτι καί οί προσκλήσεις νά παρουσιαστώ στό Τμή­μα, καί ν’ άποκηρύξω τήν ΕΔΑ καί τό ΚΚΕ. Γι’ αύτό σήμερα νιο>- θω άπέραντο χρέος νά ευχαριστήσω καί άπό τις στήλες αυτές, έκεί- νους, πού μέ όποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν γιά νά έπιζήσει τό βι­βλίο. Μά περισσότερο έκφράζω τήν αιώνια ευγνωμοσύνη μου στή γιαγιά Μαρία, τήν πονεμένη άγωνίστρια, πού μέ τόση προθυμία καί άγάπη, έκρυψε στό φτωχικό της, έφτά όλόκληρα χρόνια, τό βι­βλίο αύτό.

‘Αγαπητέ άναγνώστη,

Μέ τήν εύκαιρία σοΰ γνωρίζω δτι πολύ σύντομα θά κυκλο­φορήσει ενα νέο βιβλίο μου, «Ό Κουβαλητής», χρονικό άπό τότες πού ήμουν στό ΕΑΜ, καί θ’ άκολουθήσει «Ό Νεκροθάλαμος», έπίσης χρονικό, άπ’ τή λαομίσητη δικτατορία τής Χούντας. ‘Αθήνα, Αύγουστος 1974

Υπάρχει υπογραφή του συγγραφέα στο βιβλίο

Εικονογράφηση: Μώλος Θωμάς

Βάρος 0.454 kg
Διαστάσεις 14 x 21 cm