Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Από την Παναγία της Τήνου έως τον Γράμμο και το Βίτσι (1940-1949)

40,00 €

Συγγραφέας:

Συλλογικό έργο

Εκδοτικός οίκος:

Νέος Κόσμος

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

1982

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

321

ISBN:

Κατάσταση:

Καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: Ab-002103563. Κατηγορίες: , , , , , , . Ετικέτα: .
   

Μέ τήν κυκλοφορία τοΰ τεύχους αριθ. 15-16 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1976) τελείωσε ό πρώτος τόμος τοΰ Περιοδικού «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1940-1949».

Στίς 320 σελίδες τοΰ έργου αύτοϋ οί έκδοτες δέν προσπάθησαν νά γράψουν τήν ιστορία της περιόδου αύτής — αύτό ελέχθη έξ αρχής. Ό σκοπός τοΰ περιο­δικού δέν είναι ή έξιστόρησι των γεγονότων, αλλ’ ή παρουσίασι φωτογραφιών καί έπισήμων έγγράφων —κυρίως έλληνικών καί κομμουνιστικών— πού θά βοηθήσουν τώρα ή αργότερα τόν ιστορικό νά περιγράψη τήν δοκιμασία καί τίς περιπέτειες τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ κατά τήν φοβερή αύτή δεκαετία.

Σαράντα αιώνες ό Ελληνισμός, σ’ αύτή τήν γωνία της γής, δοκίμασε πολ­λούς κινδύνους, συνεχείς έπιδρομές, μακρές περιόδους κατοχής καί κάθε μορ­φής έξισλαμισμούς καί έκβουλγαρισμούς. ‘Ακόμη, οί κάτοικοι τών χωριών καί τών πόλεων τής Πατρίδος μας πέρασαν πολλές φορές άπό τό μαχαίρι καί τήν φωτιά. Κατά τήν δεκαετία όμως τοΰ 1940-49, κατά τήν περίοδο δηλαδή τής σλαβικής καί τής ξενοκίνητης κομμουνιστοσυμμοριακής έπιβουλής, πέρασε τόν πιό μεγάλο, τόν πιό φοβερό κίνδυνο τών τεσσάρων χιλιάδων χρόνων τής ‘Ιστορίας του — κι’ αύτών άκόμη τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.

Τά ντοκουμέντα τής περιόδου αύτής παρουσιάζει τό Περιοδικό

‘Αθήναι, Μάιος 1982

Ό Εκδότης

Κ.Σειράς

Βάρος 1.341 kg
Διαστάσεις 22 x 30 cm