Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Ηροδότου Μούσαι ( τόμος δ)

12,00 €

Συγγραφέας:

Πανέτσος Ευάγγελος

Εκδοτικός οίκος:

Ζαχαρόπουλος

Μετάφραση:

Βάσος Βασίλειος

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

223

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002103760. Κατηγορία: .
   

Ό Ηρόδοτος γεννήθηκε στήν Αλικαρνασσό, άνάμε- σα οτά 490-480 π.Χ. Βάση τής ιστορίας τοΰ ‘Ηρόδο­του είναι οί περιηγήσεις του στίς χώρες τής Ανατο­λής, στήν Αίγυπτο, στήν Ελλάδα, στήν Ιταλία. Ή ι­στορία του είναι τό άρχαιότερο έργο έλληνικής πε­ζογραφίας πού σώζεται πλήρες, κι είναι χωρισμένη σέ έννέα βιβλία, πού καθένα τους έχει τό όνομα μιάς Μούσας.

Είναι άναμφισβήτητο, ότι γιά τόν Ηρόδοτο οί γρα­φτές πηγές τής έποχής του έχουν έντελώς δευτε­ρεύοντα ρόλο. Τό ύλικό γιά τήν συγγραφή τών βι­βλίων του τό συνέλεξε ό ίδιος κατά τίς περιηγήσεις του. “Αν λάβουμε ύπ’ όψη τόν όγκο τού έργου καί τά πολυμερή στοιχεία, πρέπει νά θαυμάσουμε τήν τέχνη του, γιατί κατώρθωσε νά υπαγάγει όλο αύτό τό ύλικό σέ μιά κεντρική ιδέα καί νά τού δώσει ένότητα καί συνοχή.

Πρώτος ό ‘Ηρόδοτος άφήνει κατά μέρος τή μυθική ιστορία καί περιορίζεται σέ πρόσφατα ιστορικά γεγο­νότα. Πρώτος συλλαμβάνει τήν ιδέα νά γράψει τήν ιστορία όλου τού έθνους χωρίς νά περιοριστεί στήν ιστορία μιάς πόλης.

Τό έργο τού ‘Ηρόδοτου είναι ιστορία τού πολιτισμού, ιστορία τής ζωής σέ όλες τίς έκδηλώσεις της, γι’ αύτό καί δίκαια ονομάστηκε «πατήρ τής Ιστορίας».

Βάρος 0.635 kg
Διαστάσεις 12 x 18 cm