ΑλφειόςΙεζεκιήλ

Τιμή: 17,00 €

SKU: AB-0021121323

Σε απόθεμα: 4

Κατηγορίες Βιβλίου:

 

Περιγραφή Βιβλίου

Ή βαβυλώνιος αιχμαλωσία υπήρξε σημαντικός σταθμός στήν ιστορία τοϋ Ισραήλ. Ή περίοδος πού προηγήθηκε τής πτώσης τής Ίερουσαλήμ συνδέεται μέ τόν βασιλιά Ίωσία και τή θρησκευτική του μεταρρύθμιση. Μέ τό έργο τοϋ Δευ- τερονομιστή και τις θρησκευτικές τάσεις καί ιδέες πού έμφα- νίζονται λίγο πριν άπό τήν καταστροφή, αναδημιουργείται ούσιαστικά ή εικόνα τής σχέσης τοϋ Γιαχβέ μέ τόν λαό του. Σέ αύτήν άκριβώς τήν έποχή ζει καί δραστηριοποιείται ό προφήτης 'Ιεζεκιήλ, μιά σημαντική προσωπικότητα, πού είχε ύποστεϊ διώξεις άπό τούς κατακτητές. Εμφανίζεται στό προ­σκήνιο άνάμεσα στούς συναιχμαλώτους του στή Βαβυλώνα καί μεταφέρει στόν λαό τοϋ Θεοϋ τό μήνυμα τοϋ Γιαχβέ. Η άγάπη του γιά τόν Ναό, τόν Νόμο, τό δίκαιο καί τήν ηθι­κή τονίζεται διαρκώς στό έργο του. Ή χάρη τοϋ Θεοϋ θά άντικαταστήσει τήν παλαιά μέ μία νέα, αιώνια διαθήκη. Κάθε άτομο είναι ύπεύθυνο γιά τίς πράξεις του. Ή έσωτερική άνακαίνιση τοϋ άνθρώπου προϋποθέτει καί συνεπά­γεται νέα καρδιά καί καινούργιο πνεύμα. Μέ τό μήνυμά του ό προφήτης 'Ιεζεκιήλ βρίσκεται στήν άπαρχή τοϋ πνευ­ματικού ρεύματος πού, μέσα άπό τόν ιουδαϊσμό, έφτασε στήν Καινή Διαθήκη.

Πρόλογος

Εισαγωγή

Ο προφήτης και το βιβλίο του

Ιστορικό πλαίσιο

Θεολογικές έννοιες στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ

Το ιερό και το βέβηλο

Ο Ιεζεκιήλ και η ιστορία

Η ομάδα και το άτομο

Η νέα διαθήκη

Μεσσιανισμός

Η αγιότητα του Θεού

Μετάφραση -  Υπόμνημα

 

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

  • Διαστάσεις: 14 x 21 cm
  • Βάρος: 0.650 kg