Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Κοινός τόπος

5,00 €

Συγγραφέας:

Κοροβέσης Περικλής

Εκδοτικός οίκος:

Καστανιώτης

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

Σελίδες:

125

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002108590. Κατηγορίες: , .
   

Ό λόγος άναπαράγει τό κόσμο, άλλά θέτοντας τον κάτω άπό τή δικιά του όργάνωση. Δηλαδή έντάσει τήν αντικειμενικότητα τοϋ κόσμου στήν ύποκειμενι- κότητα τοϋ λόγου. Μονόλογοι, διάλογοι, πολλές φω­νές μαζί, κραυγές, επιθέσεις, ξεσπάσματα, κοινωνικοί νόμοι και συγκρούσεις, δηλαδή δτι άφορά τις άνθρώ- πινες σχέσεις και τις συνέπειες τους έχουν ιδωθεί άπό τή σκοπιά τοϋ γρατττοϋ λόγου και στό έπίπεδο της λειτουργίας του. Δέν υπάρχει καμμιά πρόθεση γιά «διαφώτιση» γιά «έξήγηση» «διδαχή» και δλα τά σχετικά. Πρόθεση τοϋ συγραφέα ήταν νά επεξεργα­στεί μιά σειρά άπό κοινά προβλήματα «κοινούς τό­πους», πιστεύοντας πώς ή έποποιία είναι στό καθη­μερινό και όχι στις έξάρσεις της ελίτ. Αύτή τήν έπεξ- εργασία προσπαθεί νά δώσει μέσα άπό μιά γραφή πού συγκροτείται στή πορεία της. ‘Αναζητήθηκε ή άπλούστερη δυνατή μορφή καταπολεμώντας τις ά- πλουστεύσεις. ‘Εντούτοις μερικά προβλήματα άπό τή φύση τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. “Οτι βγαί­νει άπλουστευμένο είναι άπό άδυναμία ή άγνοια.

Βάρος 0.250 kg
Διαστάσεις 14 x 21 cm