Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Οδοιπορικό θεολογικής ανθρωπολογίας

8,00 €

Συγγραφέας:

Μαντζαρίδης Ι. Γεώργιος

Εκδοτικός οίκος:

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Άγιον Όρος

Έτος έκδοσης:

2005

Σελίδες:

335

ISBN:

9607735331

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-002104601. Κατηγορίες: , .
   

H θεολογική ανθρωπολογία του Χριστιανισμού έχει άκρως δυναμικό χα­ρακτήρα. Ή προοπτική της εϊναι απεριόριστη. Δέν έκτείνεται μόνο στό έπίπεδο του κτιστού, άλλά άνοίγεται και στό άκτιστο, όπου βρίσκεται και ή όλοκλήρωσή της. Ή μεγαλειώδης αύτή προοπτική προσφέρεται ώς δυνατό­τητα σέ κάθε άνθρωπο.

Ό συγγραφέας τού βιβλίου

Γεώργιος ‘!. Μαντζαρίδης: Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1935. Είναι ο­μότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημί­ου Θεσσαλονίκης και έπίτιμος καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πα­νεπιστημίου τοϋ Βουκουρεστίου.

Αττό τά κυριότερα έργα του

Τό διδασκαλικόν έργον τοΰ Ώριγένους, Θεσσαλονίκη 1960

Γρηγορίου του Παλαμά, Πραγματεϊαι (1341-1343), Θεσσαλονίκη 1966 •Ή χριστιανική κοινωνία και ό κόσμος, Θεσσαλονίκη 1967

Μέθεξις Θεοϋ, Θεσσαλονίκη 1979

The Deification of Man, New York 1984

Etica e vita spirituale. Una prospettiva Ortodossa, Bologna 1989

St. Gregoire Palamas. De la deification de I’etre humain, Lausanne 1990

Χρόνος και άνθρωπος, Θεσσαλονίκη 1992

  • Ή έμπειρική θεολογία στήν οικολογία και τήν πολιτική, Θεσσαλονίκη 1994

Orthodox Spiritual Life, Brookline Massachusetts 1994

Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή, Θεσσαλονίκη 21996

Time and Man, Pennsylvania 1996

Πρόσωπο και θεσμοί, Θεσσαλονίκη 1997

Παλαμικά, Θεσσαλονίκη 31998

Grundlinien christlicher Ethik, St. Ottilien 1998

Glauben aus dem Herzen, Mtinchen 42000

Παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιότητα. Χίμαιρα και άλήθεια, Θεσσαλονίκη 2001

Globalizare Universalitate. Himera Adevar, Bucuresti 2002

rno6ann3ai4MH n rno6anbHOCTb, xnwiepa n ncTMHa, MocKBa 2004

Κοινωνιολογία τοΰ Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 520 04

Χριστιανική Ηθική, τόμοι Ι-ΙΙ, Θεσσαλονίκη 220 04

Βάρος 0.350 kg
Διαστάσεις 14 x 21 cm