Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Ο κομμουνισμός είναι μαρξιστικός ή χριστιανικός; Από το συμφέρον στην αγάπη

4,00 €

Συγγραφέας:

Παναγιωτίδης Νεκτάριος-Γεώργιος

Εκδοτικός οίκος:

Χριστιανική

Μετάφραση:

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

2018

Σελίδες:

36

ISBN:

9786188381803

Κατάσταση:

Άριστη

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-0021121520. Κατηγορίες: , , .
   

«Ό εκδικητής, πού προέρχεται άπό τό κακό τοϋ πα­ρελθόντος, δεν είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ακό­μη ό παλιός».

«Αύτοί, πού αποδοκιμάζουν τό έγκλημα, πρέπει νά αγωνίζονται γιά την έπικράτηση της Βασιλείας τοϋ Θεού».

Ν. ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ

«Τίθεται τό έρώτημα ως πρός τό ποια ή σχέση με­ταξύ της αγάπης καί της δικαιοσύνης, πού προβάλλει ό Χριστιανισμός, καί τού κοινού ταξικού συμφέρο­ντος, πού προβάλλει καί στό όποιο στηρίζεται ό Μαρ­ξισμός καί άλλες κοσμικές ιδεολογίες».

«Ένώ ή ενέργεια αύτού, πού επιδιώκει τό άτομι- κό δίκαιο ύλικό συμφέρον, είναι ασφαλώς θεμιτή καί άνεπίληπτη, έχει ώς άνώτερές της εκείνες τών προσώ­πων εκείνων, πού οί Πατέρες ονομάζουν «έκδίκους αδι­κούμενων», αύτών δηλαδή πού διεκδικούν τό δίκαιο όχι (μόνο) γιά λογαριασμό τους, άλλά γιά λογαριασμό τών συνανθρώπων τους, μέ τούς οποίους, ένδεχομέ- νως, δέν τούς συνδέει οΰτε τό άνήκειν στήν ‘ίδια κοι­νωνική τάξη. Αύτή είναι χριστιανικά καί ή άποστολή τού πολιτικού άρχοντα».

«Σύμφωνα μέ τόν Ιωάννη Χρυσόστομο…, ό πολιτι­κός άρχοντας.., γίνεται τό λιμάνι γιά τούς ναυαγούς… ό πύργος, πού προστατεύει τούς αδικημένους άπό τούς κοινωνικά δυνατούς».

Βάρος 0.100 kg
Διαστάσεις 14 x 21 cm