Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Τα λουκούμια

10,00 €

Συγγραφέας:

Navarre Yves

Εκδοτικός οίκος:

Λιβάνης

Μετάφραση:

Δραγούμης Φίλιππος

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1984

Σελίδες:

198

ISBN:

Κατάσταση:

Πολύ καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-0021122454. Κατηγορία: . Ετικέτα: .
   

Ό ΥΒ ΝΑΒΑΡ γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου τοϋ 1940 στήν Gascogne. Πολύ νέος, γράφει μυθιστορήματα, θεατρικά έρ­γα, ποιήματα. Κάνει αύτά πού ονομάζει τώρα πιά «μαθητεία του». Γιά νά κερδίσει τή ζωή του, «άλλη σχολή τής γραφής», έργάζεται σάν διαφημιστής. Τό 1971 δημοσιεύει τό μυθιστό- ρημά του Lady Black, κατόπιν, τό 1972, τό Evolene καί τό 1973 τά Λουκούμια (Les Loukoums). Τό τρίτο του μυθιστόρη­μα τόν έκανε γνωστό στό πλατύ κοινό. ‘Από τότε δημοσίεψε τά: Le Coeur qui cogne, Killer, Niagarak, Le petit Galopin de nos corps, καί Kurwanal ou la part des etres. Δημοσίεψε άκόμα πλήθος θεατρικά έργα, πού συνθέτουν, μαζί μέ τά μυθιστορήματά του, ένα πρωτότυπο καί πρωτοποριακό έργο.

Ή γραφή τοϋ “Υβ Ναβάρ διαπνέεται άπό εύαισθησία, πού δέν είναι τίποτ’ άλλο άπό κραυγή γιά βοήθεια. Ή βία, μέσ’ άπ’ δλα τά γραφτά του, δέν είναι παρά ή άλλη όψη τής τρυφερότητας καί ή άπελπισία δέν είναι παρά ή δεύτερη κόψη μιάς έλπίδας άκόμα πιθανής.

Αυτό τό άφήγημα τού Ύβ Ναβάρ μπορεί νά διαβαστεί καί σάν άστυνομικό μυθιστόρημα.

Παράδοξες, πράγματι, οί μοίρες, οϊ παράλληλες μοίρες .τοϋ Ράσκυ καί τής Λούσυ, πού έχουν κι οί δυό τους μυστη­ριώδεις συναντήσεις στή Νέα Υόρκη. Ό Λούκ, ό νεαρός Γάλλος δημοσιογράφος, θά σπάσει αύτή τήν παραλληλία πρίν σπάσει κι αύτός μέ τή σειρά του. Γιατί αύτό τό βιβλίο χτίζει, στιγμή πρός στιγμή, μιά μηχανή θανάτου. “Ενας πέν­θιμος καθρέφτης, όπου σαλεύουν οί άντανακλάσεις μιάς μεγάλης πόλης: Νέα ‘Υόρκη, 1972, μιά κόλαση όπου κάθε πρόσωπο τής ιστορίας θά μπεΤ άνυποψίαστο.

“Ας δεχτούμε τελικά ότι ό Ράσκυ, ή Λούσυ κι ό Λιούκ ζοϋν ένα κοινό όνειρο: νά γράψουν, νά παραδοθούν, γιά νά έλευθερώσουν, νά διασπάσουν ή νά έξορκίσουν, γιά νά σώσουν καί νά σωθούν. ‘Εδώ ή όργή καί ή άμεσότητα τής έκφρασης ύποχωροϋν διαρκώς μπροστά στήν άγάπη γιά ζωή.

Βάρος 0.290 kg
Διαστάσεις 12 x 17 cm