Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 - Τηλ. 210 3623092, email: info@alfeiosbooks.com

Το κυπριακό και οι συνωμότες του

22,00 €

Το κυπριακό ζήτημα και οι παράμετροί του

Συγγραφέας:

Τζελέπης Ε.Ν.

Εκδοτικός οίκος:

Θεμέλιο

Μετάφραση:

Δραγούμης Μάρκος

Τόπος έκδοσης:

Αθήνα

Έτος έκδοσης:

1962

Σελίδες:

368

ISBN:

Κατάσταση:

Καλή

Διαθέσιμο

Κωδικός: AB-00034410. Κατηγορίες: , . Ετικέτα: .
   

Το κυπριακό ζήτημα και οι παράμετροί του

 

Μέρος πρώτο

Κεφάλαιο Α.’

Τό «Κυπριακό Ζήτημα», 1 1 – 28

Ή Κύπρος υπό τούς “Αγγλους. — Ή γένεση τοΰ «Κυπριακού ζητήματος». — Ψευδοπροσχήματα.— ‘Αρχίζει ό ανοιχτός αγώνας. —■ ‘Από τη μιά απο­γοήτευση στήν άλλη. — ‘Από τή μιά κωμωδία στην άλλη. — Ή μάχη της Κύπρου. — Τά διδάγματα μιας νίκης.

Κεφάλαιο Β.’

Ή αφετηρία τοΰ κακοΰ, 29-41

«Διαίρει καί βασίλευε». — “Ενας βρετανικός έλι- γμός. — Ή Τουρκία στό προσκήνιο. — «Παιχνίδι μέ τή φωτιά».

Κεφάλαιο Γ.’

Μεταμόρφωση τοΰ Κυπριακού ζητήματος, 42- 52

Ή ποίγίδα της «τριμερούς». — Τά λύτρα μιάς πο­λιτικής. — Ή συμμετοχή της Τουρκίας. ·— “Ενας έπιτυχημένος ελιγμός.

Κεφάλαιο Δ.’

Οΐ όχλοκρατικές ταραχές της Κωνσταντινού­πολης, 53 – 68

‘Οργανωμένες Ταραχές. — Μιά πρωτόφαντη επι­χείρηση. ■— ‘Αναζητήσατε τήν Ίντέλιτζενς Σέρβις.— Ή προετοιμασία. — Ή προμελέτη.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΤΟΥ

Κεφάλαιο Ε.’

Ή «συνταγματική» φάρσα, 69 – 82

Μιά αξιοθρήνητη ιστορία. ■— “Ενας άναιτάντεχος «μεσολαβητής». — Δυναμική λύση. — ‘Ανέφικτες οί διαπραγματεύσεις. — ‘Αδύνατο νά υπάρξει έμ- πιστοσύνη. ■— Τό Παιχνίδι με τούς Τούρκους.

Κεφάλαιο ΣΤ.’

Ό αγώνας τοΰ Μακαρίου, 83 – 94

Ή ρήξη μέ τόν Μακάριο. — Ή εκτόπιση τοΰ Μα­καρίου. — Μιά «νέα άρχή». — Μιά πολύ ύποπτη επιθυμία.

Μέρος δεύτερο

Κεφάλαιο Ζ.’

Ή παγίδα της Ζυρίχης, 97- 115

Ή μοιραία εμπλοκή. — Ή ‘Αμερική στό προσκή­νιο. — NATO εναντίον ΟΗΕ. — “Ενας διάλογος… μέ τρεις συνομιλητές. — Τό NATO έλέγχει το παιχνίδι. — Στό δρόμο πρός τή Ζυρίχη.

Κεφάλαιο Η.’

Ή Δημοκρατία πού ήταν αδύνατο νά κυβερνη­θεί, 116-129

Κάτω άπό τήν πίεση. — “Ενα «Συνταγματικό» τέ­ρας. — ‘Αλυσοδεμένη «ανεξαρτησία». — Σέ άναζήτηση βάσεων…

Κεφάλαιο Θ.’

Πως γεννήθηκε ή κρίση, 130- 148

Μιά αποκαλυπτική παραδοξολογία. — Πρώτα συμ­πτώματα της κρίσης. — 01 πρώτες αψιμαχίες.— Τά πρώτα βήματα της Δημοκρατίας. —· Ή ώρα της. άναθεώρησης. — Ή κρίση. — Ποιός άρχισε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1/

Ή «προκατασκευασμένη» κρίση, 149-170

Μιά «ούρανόπεμπτη» κρίση. — Τό κακότεχνο πρόσ­χημα. ■— Τό άγγλικό παιχνίδι. — Ή βρετανική μεταστροφή — Πρός μιά «άτλαντική» λύση. — Ή ώρα τοΰ NATO. — ‘Αποτυχία της «’Επιχείρησης NATO».

Κεφάλαιο ΙΑ.’

Κρίση μέ κάθε θυσία, 171 – 184

Ή «Επιχείρηση ΟΗΕ». -— Μιά άγγλοαμερικανική ήττα. — Μιά ανοιχτή πρόκληση. — ‘Απάντηση στόν ΟΗΕ. — Ή μόνιμη απειλή.

Μέρος τρίτο

Κεφάλαιο IB.’

Ό όχληρός διαιτητής, 187-199

Ή θοινάσιμη συμμαχία. — Προσπάθεια νά τορπιλ- λισθεΤ ή δράση τοΰ ΟΗΕ. — ‘Αντίθεση. — “Ενας διαιτητής πού παραήταν «άμερόληπτος».

Κεφάλαιο ΙΓ’

Ό ‘Αμερικανός «μεσολαβητής», 200 – 224

Ή «’Αποστολή Στίκκερ». — Ή «’Αποστολή Φουλ- μπράιτ». -— Τό NATO υποκαθιστά τόν ΟΗΕ. -—- Ό Πρόεδρος Τζόνσον στό προσκήνιο. — Τό χαμένο ραντεβού. — “Ενας διάλογος… μέ τρεις συνομιλη­τές. —- Τό τελευταίο «κόλπο» τών ‘Αμερικανών.— Υπολογισμοί και ελπίδες.

Κεφάλαιο ΙΔ.’

Ή «’Επιχείρηση Γρίβα», 225-246

Ή υποτροπή της «”Ενωσης». — Ή «”Ενωση» κα­τά της ‘Ανεξαρτησίας. -— ‘Επανεμφάνιση στό προ­σκήνιο τοΰ στρατηγού Γρίβα. —- Μιά σκοτεινή ι­στορία. — Τό «Μυστήριο Γρίβα». — Ό Γρίβας

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΤΟΥ

δείχνει τά χαρτιά του. — Εύπ-ρόσδεκτος ό επανερ­χόμενος. — Γρίβας κατά Μακαρίου. — Συγχρο­νισμός.

Κεφάλαιο ΙΕ.’

Ή συνθηκολόγηση της Ελλάδας, 247-271

Μιά προδομένη υπόθεση. — Ρητές δεσμεύσεις. — Ή αποφασιστική καμπή. — Τό αιματηρό διάλειμμα.— Παραλληλισμοί. — Υπολογισμοί καί ελπίδες. — Ή κατάρρευση μιάς πολιτικής. — Μιά πετυχημένη ε­πιχείρηση.

Κεφάλαιο I ΣΤ.’

Ή μεγάλη καμπή, 272 – 294

Τό καινούργιο στοιχείο. — Ή ΕΣΣΔ στό προσκή­νιο. —■ Ή μεταστροφή της “Αγκυρας. — ‘Υπό τό έμβλημα τοΰ άντικομμουνισμοΰ. — Τά τεχνάσματα τοΰ κ. Παπανδρέου. — Ό Μακάριος χαλάει τό παι­χνίδι. — Γιά μιά «γρήγορη» λύση. — Ό Μακά­ριος προχωρεί τό δρόμο του.

Κεφάλαιο ΙΖ.’

Προοπτικές, 295 – 337

Ή παράδοξη θέση της ‘Αθήνας. — Ό μεγάλος φόβος. — ‘Αμετάβλητη πολιτική. — Οί «ανησυ­χίες» της ‘Αθήνας. — Τό «διπλό παιχνίδι» της Μό­σχας. — Ή «βόμβα Γκρομίκο». — Τό παιχνίδι της “Αγκυρας. ·— ‘Αμοιβαίες αυταπάτες. — Οί αξιώσεις της ‘Αθήνας. — Τό παιχνίδι τής Μό­σχας. — Τό δράμα. — Τό χαρτί τοΰ Γρίβα. — Κλί­μα πραξικοπήματος.

Υατερόγραφο, 339 – 367

Ή έωσφορική απεικόνιση τοΰ Μακαρίου. — Ό Μα­κάριος καί οί συμφωνίες. ·— “Ενα τεχνητό πρό­βλημα. ■— Ή διεθνοποίηση τοΰ Κυπριακού. ·— Τί διακυβεύονταν στό παιχνίδι. — Ή Κύπρος καί ή ειρήνη.

Βάρος 0.350 kg
Διαστάσεις 14 x 17 cm